Projektid

Käimasolevad projektid


Projektide tutvustamise päeva esitlus

“Empowered in Inclusion”

2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762
Periood: 1.03.2022 – 1.09.2023
Projekti juhtpartner: Kärdla Põhikool

 

Üheks prioriteediks hariduse valdkonnas nimetavad Euroopa riigid kaasavat haridust. Kärdla Põhikool
vedas perioodil 1. märts 2022 – 1. september 2023 eest programmi Erasmus+ vahenditest rahastatud
rahvusvahelist koostööprojekti "Empowered in Inclusion," mis keskendus kaasava koolikultuuri
kujundamisele ja kompetentside arendamisele, et toetada nii õpilaste kui õpetajate heaolu ja motivatsiooni
koolis.
Projektipartneritena olid kaasatud:

  •  Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgast, Lätist
  •  Kepez Guidance and Research Center Antalyast, Türgist
  •  IES Ruiz de Alda San Javierist, Hispaaniast

Projekti raames oli õpetajatel ja tugispetsialistidel võimalus kogeda ja analüüsida kaasava hariduse
rakendamise praktikaid meil ja mujal tänu rahvusvahelistele õppevisiitidele Hispaanias, Lätis, Eestis ja
Türgis.
1. Õppevisiit Hispaanias, 22.-26. mai 2022
Ruiz de Alda on kool, kus õpib ligikaudu 1000 õpilast vanuses 12-18. Koolil on pikaajaline kogemus
teisest keele- ja kultuuritaustast pärit õpilastega, 40% kooli õpilastest on immigrandid, enamjaolt
Marokost ja Ladina-Ameerikast, aga ka Euroopa riikidest ja Ameerikast. Oluline fookus õpilaste
toetamisel on keeleõppel ja baasoskuste omandamisel olukorras, kus õpilaste keele- ja kultuuritaust on
väga erinev. Lisaks võimaldatakse sotsiaalseid programme peredele, kes vajavad lisatuge kogukonnaga
kohanemiseks ning õpetatakse erivajadustega noori toetades nende toimetulekut tavaklassi koosseisus.
Õppevisiidi jooksul tutvuti kohaliku kooli Ruiz de Alda ja praktikatega, kohtuti kohaliku haridusosakonna
esindajatega, kes tutvustasid erinevaid programme õpilaste kaasamiseks ja kooli toetamiseks, kuulati
immigrantitest õpilaste esitlusi nende kohanemisest selle kooliga.

2. Õppevisiit Lätis, 25.-29. september 2022
Projekti järjekorras teine rahvusvaheline õppevisiit, kus kohtusid Hispaania, Türgi, Läti ja Eesti
haridusasutuste esindajad toimus Lätis Vecpiebalga keskkoolis, mis on maapiirkonnas asuv
üldhariduskool, kus teiste hulgas õpib ka õpiraskustega, vaimsete häiretega ja vähekindlustatud peredest
pärit õpilasi.
Osalejatele anti põhjalik ülevaade koolis rakendatavatest programmidest, õppetööd toetatavatest
spetsialistidest, edusammudest, aga ka kitsaskohtadest seoses erivajadustega õppijate kaasamisega. Nii
mõndagi oli siin tuttavat, kasvõi mure õpetajate järelkasvu ja suure töökoormuse pärast.

3. Õppevisiit Eestis, 19.-23. veebruar 2023
Kärdla Kool on Hiiumaa saare suurim üldharidusasutus, kus õpib ligikaudu 300 õpilast, muuhulgas
õpivad koolis õpilased ka lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe õppekavadel.
Õppevisiidi osalejad tutvusid Eesti haridussüsteemiga, koolikorraldusega ning koolis rakendatavate
tugimeetmetega, said osaleda koos õpilastega praktilistes tegevustes ning kohtuda siinsete kolleegidega,et arutleda oluliste küsimuste üle maailmakohvikus.

4. Seminar Türgis, 7.-12. mai 2023
Kepez Guidance and Research Center on nõustamiskeskus, kes tegutseb Türgi haridusministeeriumi
haldusalas ning korraldab täiendkoolitust ja seminare õpetajate, tugispetsilistide ja psühholoogiliste
nõustajate professionaalse arengu toetamiseks ning pakub teenuseid hariduslike erivajadustega õppuritele
ning nende peredele.
Seminaril tutvuti kohalike süsteemide, praktikate, organisatsioonidega, osaleti hariduslikel seminaridel, et
omandada uusi teadmisi erinevate vajadustega õpilaste paremast kaasamisest, kaardistati õpetajate/
tugispetsialistide profiil ning analüüsiti kogu projekti jooksul nähtut ja kogetut.
Lisaks toimusid projekti raames kohalikud tegevused partnerorganisatsioonides, mille abil kaasati
kolleege, tugispetsialiste, sidusorganisatsioone ja kogukonda, et tõhustada kohapealset koostööd ja
edendada kaasamise praktikaid. Projekti lõpuks valmis heade praktikate kogumik, et soodustada erineva
profiiliga õpilaste kaasamist koolides.


Projekti elluviimist toetas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.


Lisainfo:
Stiina Kütt
stiinakutt@kardla.edu.ee

 

Projekt „Giidi- ja teeninduskoolitus Hiiumaa koolides”

Algab kaheaastane projekt "Giidi- ja teeninduskoolitus Hiiumaa koolidesse". Projekti pani kokku SA Hiiumaa Arenduskeskus koostöös kahe Hiiumaa põhikooliga. Projektis osaleb lisaks Kärdla Koolile ka Palade Põhikool. Rahastajaks on SA Innove.

Projekti eesmärgiks on kaasata kohalikke noori aktiivsemalt Hiiumaa külaliste võõrustamisel suvisel turismihooajal ja anda selleks neile vajalike oskusi ning teadmisi. Kaheaastane õppekäikude ning töötubadega giidi- ja teenindusõppe programm loob selleks vajalikud eeldused.

Projekti käigus saadud õpitulemusi arvestatakse erinevates ainetundides ja seetõttu on õpilastele osalemine kohustuslik. Projektis osalemine toetab riiklikus õppekavas toodud üldpädevuste saavutamist Kärdla Koolist osalevad 3. kooliastme õpilased (7. ja 8. klassid) ning esimesed tegevused algavad septembrist.

Eraldi väärib märkimist, et Kärdla Kooli õppekavas on märgitud läbiva teemana Hiiumaa teema. Läbivad teemad on aineteülesed ja toetavad õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. Hiiumaa teemaga taotletakse õpilase kujunemist kodusaart armastavaks, hiiu keelt ja kultuuri väärtustavaks inimeseks, kes tunneb Hiiumaa ajalugu, pärimust ja hindab saare unikaalset looduskeskkonda. Lisaks on noortel tihti soov suvel töötada, aga puuduvad vajalikud oskused ja teadmised.

Esimesel poolaastal viiakse läbi giidiõppe teooriatunnid. 02. septembril viib Palade Looduskeskus läbi kaks teooriatundi. Esimese tunni teema on „Imeline ja väärtuslik Hiiumaa loodus”. Teise tunni teemaks on „Objektiõpe lähtuvalt Soera Talumuuseumist”. Kõikidesse teooriatundidesse planeeritakse erinevaid aktiivõppetegevusi. Järgnevad teooriatunnid toimuvad teemadel Hiiumaa ajalugu, kultuuritegelased ja kaardiõpe.

Lisainfo:
Liisi Mäeumbaed
Kärdla Kooli õppejuht
liisarandmaa@kardla.edu.ee
 

Projekt "Noored Meresõbrad"

Hiiumaa Vabatahtlik merepääste selts alustas 2019a. sügisel õpilastele suunatud merehariduslikku projekti "Noored Meresõbrad". Projekti eesmärgiks on Hiiumaa noortele tutvustada merega seotuid tegevusi. Kuidas merel ohutult toimetada, hädaolukorras tegutseda ja teisi aidata. Õpitakse esmaabi ja tulekustutite kasutamist. Saadakse esmased teadmised väikelaevade maailmast. Sõidutunnid nii mootor- kui ka purjelaevaga. Ka kalandus on projektis esindatud, saadakse teada Hiiumaa püügikohad. Kus, millal ja millega kala püüda, kuidas kala hoiustada ja kalast lihtsamaid sööke valmistada.

Projektis osalevad Hiiumaa põhikoolide õpilased. Kärdla Koolist osalevad 3. kooliastme õpilased (7.-9. klassidest). 

Projekt kestab 2 aastat. 

Projekti toetab LEADER programm meede 3 uuenduslik kogukond.

 

Erasmus+ projekt Language Learning with Innovation

Kärdla Kool liitus eelmisel õppeaastal rahvusvahelise Erasmus + projektiga Language Learning with Innovation. Tegemist on kaheaastase ettevõtmisega, mille eesmärgiks on luua veebipõhine keeleõppekeskkond, kus inglise keele sõnavara õppimist hõlbustatakse QR koodide ja nende kasutamisega õppetöö elavdamiseks nii ruumis kui ka õuesõppe tundides. Õpikeskkond on mõeldud 3. - 6. klassi õpilastele ja nende keeleõpetajatele. Projekti koordinaatoriks on Läti organisatsioon Vidzemes inovaciju instruments ja partnerkoolideks Riia Eesti põhikool ning Šiauliai 'Sauletekio' gümnaasium (Leedu). Õpikeskkonna väljatöötamisel osalevad kaks õpetajat igast koolist. Tulem on tasuta kasutatav alates 1. septembrist 2021.a. kõikides Eesti, Läti ja Leedu koolides.

Ühing “Vidzemes inovaciju instruments” koos Kärdla Kooli, Siauliai "Sauletekio" gümnaasiumi ja Riia Eesti kooliga on lõpetanud interaktiivse õpiplatvormi “Language learning with innovation” (Uuesnduslik keeleõpe) arendamise, et muuta õppeprotsess ja inglise keele õppimine 1.-6. klassis huvitavamaks.

Meie projekt võimaldab õpetajatel sihtgrupi jäägitut tähelepanu köita. Kuidas? Kuna meie sihtgrupp on 1.-6. klassi õpilased, kes enamasti tahavad teha kõike muud, kui kuulata inimest, kes klassi ees räägib, siis meie materjali, QR koodidel põhinevat inglise keele õppe vahendit kasutades, on õpetajatel suurem võimalus õpilaste tähelepanu hoida, kuna see materjal on interaktiivne, kasutab uut tehnoloogiat ja õpilastel on lubatud kasutada nutitelefone, mis on midagi uut. Kuna seeläbi on õppetunnis kõikide õpilaste tähelepanu kaasatud, siis omandavad nad materjali kiiremini ja saavad paremini haritud. Materjal sisaldab emakeelseid sõnu, mis on tõlgitud inglise keelde. Sõnade juures on ka audiofailid hääldusega, Lisatud on ka pilt, et sõna oleks parem mõista. Sõna on lisatud ka näitelausesse, et paremini kirjeldada sõnakasutust. Kpgu info on lisatud QR koodi, mida saab skaneerida nii õpilane kui õpetaja. See õppevahend võimaldab õpetajal parandada ja kohandada oma õpetamise meetodeid.

Projekti lõpptulemus on leitav aadressilt www.qrwords.eu

Projekti autorid rõhutavad, et interaktiivsed õppematerjalid võimaldavad õpilastel saavutada kõrgemaid tulemusi õppimises ja õpiprotsess ise muutub mitte ainult kasulikuks, vaid ka meelelahutuslikuks. Interkatiivsete materjalide kasutamine õppeprotsessis on muutunud tavapäraseks nii erinevates Euroopa kui ka teistes maailma riikides.

Erasmus+ projekt “Language learning with innovation” on koordineeritud ühingu “Vidzemes inovaciju instruments” poolt ja on finantseeritud Euroopa Liidu poolt. Erasmus+ programmi kohta on võimalik rohkem informatsiooni leida külastades Riigi Hariduse Arengu Agentuuri kodulehte www.viaa.gov.lv.

 

Projektide tutvustamise päeva esitlus

“Empowered in Inclusion”

2021-2-EE01-KA210-SCH-000049762
Periood: 1.03.2022 – 1.09.2023
Projekti juhtpartner: Kärdla Põhikool

 

Üheks prioriteediks hariduse valdkonnas nimetavad Euroopa riigid kaasavat haridust. Kärdla Põhikool
vedas perioodil 1. märts 2022 – 1. september 2023 eest programmi Erasmus+ vahenditest rahastatud
rahvusvahelist koostööprojekti "Empowered in Inclusion," mis keskendus kaasava koolikultuuri
kujundamisele ja kompetentside arendamisele, et toetada nii õpilaste kui õpetajate heaolu ja motivatsiooni
koolis.
Projektipartneritena olid kaasatud:

  •  Vecpiebalgas vidusskola Vecpiebalgast, Lätist
  •  Kepez Guidance and Research Center Antalyast, Türgist
  •  IES Ruiz de Alda San Javierist, Hispaaniast

Projekti raames oli õpetajatel ja tugispetsialistidel võimalus kogeda ja analüüsida kaasava hariduse
rakendamise praktikaid meil ja mujal tänu rahvusvahelistele õppevisiitidele Hispaanias, Lätis, Eestis ja
Türgis.
1. Õppevisiit Hispaanias, 22.-26. mai 2022
Ruiz de Alda on kool, kus õpib ligikaudu 1000 õpilast vanuses 12-18. Koolil on pikaajaline kogemus
teisest keele- ja kultuuritaustast pärit õpilastega, 40% kooli õpilastest on immigrandid, enamjaolt
Marokost ja Ladina-Ameerikast, aga ka Euroopa riikidest ja Ameerikast. Oluline fookus õpilaste
toetamisel on keeleõppel ja baasoskuste omandamisel olukorras, kus õpilaste keele- ja kultuuritaust on
väga erinev. Lisaks võimaldatakse sotsiaalseid programme peredele, kes vajavad lisatuge kogukonnaga
kohanemiseks ning õpetatakse erivajadustega noori toetades nende toimetulekut tavaklassi koosseisus.
Õppevisiidi jooksul tutvuti kohaliku kooli Ruiz de Alda ja praktikatega, kohtuti kohaliku haridusosakonna
esindajatega, kes tutvustasid erinevaid programme õpilaste kaasamiseks ja kooli toetamiseks, kuulati
immigrantitest õpilaste esitlusi nende kohanemisest selle kooliga.

2. Õppevisiit Lätis, 25.-29. september 2022
Projekti järjekorras teine rahvusvaheline õppevisiit, kus kohtusid Hispaania, Türgi, Läti ja Eesti
haridusasutuste esindajad toimus Lätis Vecpiebalga keskkoolis, mis on maapiirkonnas asuv
üldhariduskool, kus teiste hulgas õpib ka õpiraskustega, vaimsete häiretega ja vähekindlustatud peredest
pärit õpilasi.
Osalejatele anti põhjalik ülevaade koolis rakendatavatest programmidest, õppetööd toetatavatest
spetsialistidest, edusammudest, aga ka kitsaskohtadest seoses erivajadustega õppijate kaasamisega. Nii
mõndagi oli siin tuttavat, kasvõi mure õpetajate järelkasvu ja suure töökoormuse pärast.

3. Õppevisiit Eestis, 19.-23. veebruar 2023
Kärdla Kool on Hiiumaa saare suurim üldharidusasutus, kus õpib ligikaudu 300 õpilast, muuhulgas
õpivad koolis õpilased ka lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõppe õppekavadel.
Õppevisiidi osalejad tutvusid Eesti haridussüsteemiga, koolikorraldusega ning koolis rakendatavate
tugimeetmetega, said osaleda koos õpilastega praktilistes tegevustes ning kohtuda siinsete kolleegidega,et arutleda oluliste küsimuste üle maailmakohvikus.

4. Seminar Türgis, 7.-12. mai 2023
Kepez Guidance and Research Center on nõustamiskeskus, kes tegutseb Türgi haridusministeeriumi
haldusalas ning korraldab täiendkoolitust ja seminare õpetajate, tugispetsilistide ja psühholoogiliste
nõustajate professionaalse arengu toetamiseks ning pakub teenuseid hariduslike erivajadustega õppuritele
ning nende peredele.
Seminaril tutvuti kohalike süsteemide, praktikate, organisatsioonidega, osaleti hariduslikel seminaridel, et
omandada uusi teadmisi erinevate vajadustega õpilaste paremast kaasamisest, kaardistati õpetajate/
tugispetsialistide profiil ning analüüsiti kogu projekti jooksul nähtut ja kogetut.
Lisaks toimusid projekti raames kohalikud tegevused partnerorganisatsioonides, mille abil kaasati
kolleege, tugispetsialiste, sidusorganisatsioone ja kogukonda, et tõhustada kohapealset koostööd ja
edendada kaasamise praktikaid. Projekti lõpuks valmis heade praktikate kogumik, et soodustada erineva
profiiliga õpilaste kaasamist koolides.


Projekti elluviimist toetas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.


Lisainfo:
Stiina Kütt
stiinakutt@kardla.edu.ee

 

Projekt „Giidi- ja teeninduskoolitus Hiiumaa koolides”

Algab kaheaastane projekt "Giidi- ja teeninduskoolitus Hiiumaa koolidesse". Projekti pani kokku SA Hiiumaa Arenduskeskus koostöös kahe Hiiumaa põhikooliga. Projektis osaleb lisaks Kärdla Koolile ka Palade Põhikool. Rahastajaks on SA Innove.

Projekti eesmärgiks on kaasata kohalikke noori aktiivsemalt Hiiumaa külaliste võõrustamisel suvisel turismihooajal ja anda selleks neile vajalike oskusi ning teadmisi. Kaheaastane õppekäikude ning töötubadega giidi- ja teenindusõppe programm loob selleks vajalikud eeldused.

Projekti käigus saadud õpitulemusi arvestatakse erinevates ainetundides ja seetõttu on õpilastele osalemine kohustuslik. Projektis osalemine toetab riiklikus õppekavas toodud üldpädevuste saavutamist Kärdla Koolist osalevad 3. kooliastme õpilased (7. ja 8. klassid) ning esimesed tegevused algavad septembrist.

Eraldi väärib märkimist, et Kärdla Kooli õppekavas on märgitud läbiva teemana Hiiumaa teema. Läbivad teemad on aineteülesed ja toetavad õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. Hiiumaa teemaga taotletakse õpilase kujunemist kodusaart armastavaks, hiiu keelt ja kultuuri väärtustavaks inimeseks, kes tunneb Hiiumaa ajalugu, pärimust ja hindab saare unikaalset looduskeskkonda. Lisaks on noortel tihti soov suvel töötada, aga puuduvad vajalikud oskused ja teadmised.

Esimesel poolaastal viiakse läbi giidiõppe teooriatunnid. 02. septembril viib Palade Looduskeskus läbi kaks teooriatundi. Esimese tunni teema on „Imeline ja väärtuslik Hiiumaa loodus”. Teise tunni teemaks on „Objektiõpe lähtuvalt Soera Talumuuseumist”. Kõikidesse teooriatundidesse planeeritakse erinevaid aktiivõppetegevusi. Järgnevad teooriatunnid toimuvad teemadel Hiiumaa ajalugu, kultuuritegelased ja kaardiõpe.

Lisainfo:
Liisi Mäeumbaed
Kärdla Kooli õppejuht
liisarandmaa@kardla.edu.ee
 

Projekt "Noored Meresõbrad"

Hiiumaa Vabatahtlik merepääste selts alustas 2019a. sügisel õpilastele suunatud merehariduslikku projekti "Noored Meresõbrad". Projekti eesmärgiks on Hiiumaa noortele tutvustada merega seotuid tegevusi. Kuidas merel ohutult toimetada, hädaolukorras tegutseda ja teisi aidata. Õpitakse esmaabi ja tulekustutite kasutamist. Saadakse esmased teadmised väikelaevade maailmast. Sõidutunnid nii mootor- kui ka purjelaevaga. Ka kalandus on projektis esindatud, saadakse teada Hiiumaa püügikohad. Kus, millal ja millega kala püüda, kuidas kala hoiustada ja kalast lihtsamaid sööke valmistada.

Projektis osalevad Hiiumaa põhikoolide õpilased. Kärdla Koolist osalevad 3. kooliastme õpilased (7.-9. klassidest). 

Projekt kestab 2 aastat. 

Projekti toetab LEADER programm meede 3 uuenduslik kogukond.

 

Erasmus+ projekt Language Learning with Innovation

Kärdla Kool liitus eelmisel õppeaastal rahvusvahelise Erasmus + projektiga Language Learning with Innovation. Tegemist on kaheaastase ettevõtmisega, mille eesmärgiks on luua veebipõhine keeleõppekeskkond, kus inglise keele sõnavara õppimist hõlbustatakse QR koodide ja nende kasutamisega õppetöö elavdamiseks nii ruumis kui ka õuesõppe tundides. Õpikeskkond on mõeldud 3. - 6. klassi õpilastele ja nende keeleõpetajatele. Projekti koordinaatoriks on Läti organisatsioon Vidzemes inovaciju instruments ja partnerkoolideks Riia Eesti põhikool ning Šiauliai 'Sauletekio' gümnaasium (Leedu). Õpikeskkonna väljatöötamisel osalevad kaks õpetajat igast koolist. Tulem on tasuta kasutatav alates 1. septembrist 2021.a. kõikides Eesti, Läti ja Leedu koolides.

Ühing “Vidzemes inovaciju instruments” koos Kärdla Kooli, Siauliai "Sauletekio" gümnaasiumi ja Riia Eesti kooliga on lõpetanud interaktiivse õpiplatvormi “Language learning with innovation” (Uuesnduslik keeleõpe) arendamise, et muuta õppeprotsess ja inglise keele õppimine 1.-6. klassis huvitavamaks.

Meie projekt võimaldab õpetajatel sihtgrupi jäägitut tähelepanu köita. Kuidas? Kuna meie sihtgrupp on 1.-6. klassi õpilased, kes enamasti tahavad teha kõike muud, kui kuulata inimest, kes klassi ees räägib, siis meie materjali, QR koodidel põhinevat inglise keele õppe vahendit kasutades, on õpetajatel suurem võimalus õpilaste tähelepanu hoida, kuna see materjal on interaktiivne, kasutab uut tehnoloogiat ja õpilastel on lubatud kasutada nutitelefone, mis on midagi uut. Kuna seeläbi on õppetunnis kõikide õpilaste tähelepanu kaasatud, siis omandavad nad materjali kiiremini ja saavad paremini haritud. Materjal sisaldab emakeelseid sõnu, mis on tõlgitud inglise keelde. Sõnade juures on ka audiofailid hääldusega, Lisatud on ka pilt, et sõna oleks parem mõista. Sõna on lisatud ka näitelausesse, et paremini kirjeldada sõnakasutust. Kpgu info on lisatud QR koodi, mida saab skaneerida nii õpilane kui õpetaja. See õppevahend võimaldab õpetajal parandada ja kohandada oma õpetamise meetodeid.

Projekti lõpptulemus on leitav aadressilt www.qrwords.eu

Projekti autorid rõhutavad, et interaktiivsed õppematerjalid võimaldavad õpilastel saavutada kõrgemaid tulemusi õppimises ja õpiprotsess ise muutub mitte ainult kasulikuks, vaid ka meelelahutuslikuks. Interkatiivsete materjalide kasutamine õppeprotsessis on muutunud tavapäraseks nii erinevates Euroopa kui ka teistes maailma riikides.

Erasmus+ projekt “Language learning with innovation” on koordineeritud ühingu “Vidzemes inovaciju instruments” poolt ja on finantseeritud Euroopa Liidu poolt. Erasmus+ programmi kohta on võimalik rohkem informatsiooni leida külastades Riigi Hariduse Arengu Agentuuri kodulehte www.viaa.gov.lv.