Õpilaskodu

Kodukord

Kinnitatud direktori 20.02.2024 käskkirjaga 1-2/282


Kärdla Kooli õpilaskodu kodukord

1. Õpilaskodusse vastuvõtmine
1.1.Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus Hiiumaa vallavalitsuse taotluse või/ja
lapsevanema (eestkostja/hooldaja) avalduse alusel. Gümnaasium edastab Kärdla
kooli õpilaskodu kohta soovivate õpilaste nimekirja hiljemalt 1.septembriks.

2. Õpilaskodu toimimine
2.1. Õpilaskodu töötab õppeperioodil pühapäeval kella 17.30-st kuni reedel kella
18.00 Koolivaheajal (va suvine koolivaheaeg) on erandkorras võimalus elada
õpilaskodus ainult riiklikult finantseeritud kohtadel olevatel õpilastel.
2.2. Koolipäevadel on õpilaskodu suletud ajavahemikus 9:00 - 14:00
2.3. Õpilaskodu nimekirjas olevad 1.-2. klassi õpilased osalevad peale õppetunde
kooli pikapäevarühma töös.
2.4. Õppetunni ajal (16:30 – 18:30) viibib õpilane oma toas või õppeklassis ja tegeleb
õppimisega.
2.5. Õppetunni ajal nutivahendite kasutamine (mobiiltelefon, tahvelarvuti jms) on
lubatud vaid kasvataja loal.
2.6. Kodused õppetööd sooritanud õpilane võib kokkuleppel kasvatajaga viibida
puhkeruumis, õuealal või oma toas, kuid ta ei tohi oma tegevusega segada teisi
õpilasi.
2.7. Õpilased, kes ei jõudnud õppimise tunni ajal oma koduseid töid tehtud/õpitud,
jätkavad õppimist õhtuooteni (kella 19:30-ni)


3. Õpilaskodu tavad
3.1. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kärdla Kooli kodukorras toodud
põhimõtted. (Vt Kärdla Kooli kodukord)
3.2. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel.
3.3. Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma magamistoa või ühistoas oma voodi,
õppimisnurga ja kapi isiklike asjade paigutamiseks. Kaasõpilaste magamistubades üldjuhul ei käida. See on lubatud vaid kokkuleppel kasvataja ja kaasõpilastega.
3.4. Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms paigaldamine on lubatud ainult
kokkuleppel kasvatajaga.
3.5. Mööbli ümberpaigutamine on lubatud vajadusel kokkuleppel kasvatajaga.
3.6. Õpilaskodu ruumide/ mööbli rikkumise ja lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad.
3.7. Õpilased tagavad õpilaskodus puhtuse ja korra nii oma tubades kui ka
üldkasutatavates ruumides.
3.8. Välisriided- ja jalanõud jätavad õpilased garderoobi. Õpilaskodus kannavad
õpilased vahetusjalatseid (susse vm lahtisi jalatseid)
3.9. Õpilaskodus on õpilasel kaasas koolinädalaks vajalikud riided, jalatsid,
koolitarbed, isiklikud hügieenivahendid (hambahari ja -pasta, kamm)
3.10. Õpilastel võivad külas käia lapsevanemad, olles eelnevalt kasvatajaga kokku
leppinud. Samuti võivad kokkuleppel kasvatajaga lühiajaliselt õpilaskodu õpilasi
külastada klassikaaslased (sõbrad). Külalised viibivad puhkeruumis. Kõik külalised
lahkuvad üldjuhul õpilaskodust hiljemalt kell 21.00.
3.11. Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele
ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega. Toidu varumisel jälgime tervisliku
toitumise põhimõtteid. (st : ei osta magusaid gaseeritud jooke, sh energiajooke,
krõpse jm ebatervislikku)
3.12. Seadustega keelatud ainete omamine ja tarbimine õpilaskodus ja selle
territooriumil on rangelt keelatud. Esimesel eksimusel teavitab kasvataja olukorrast
õpilaskodu koordinaatorit ja lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat. Korduval
reeglite rikkumisel võib direktor õpilaskodu koordinaatori ettepanekul konkreetse
õpilase õpilaskodu nimekirjast kustutada. Keelatud ainete omamise/tarvitamise
kahtluse korral teavitab õpilaskodu töötaja õpilaskodu koordinaatorit, lapsevanemat
või lapse seaduslikku esindajat, vajadusel helistab 112.
3.13. Õpilased suhtlevad viisakalt nii omavahel kui ka õpilaskodu töötajatega.
3.14. Õhtuooteks kell 19:00 – 19:30 tulevad kõik põhikooli õpilased õpilaskodusse.
3.15. Õpilaskodu uks suletakse kell 22:15. Hilisem saabumine õpilaskodusse on
lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
3.16. Õpilaskodus elavatel põhikooli õpilastel algab öörahu kell 22:00 ja
gümnaasiumiõpilastel kell 23:00.
3.17. Isiklikud nutivahendid viivad põhikooli õpilased kasvatajate kätte vähemalt 1 h enne öörahu.
3.18. Õpilaskodus elavatel gümnasistidel on lubatud parkida isiklikud autod ainult
selleks ettenähtud alale ja seda juhul, kui see ei takista teenindava personali
parkimist.
3.19. Õpilaskodus elavad gümnasistid võivad kasutada õpilaskodu kööki vastavalt
vajadusele kuni kella 21.00-ni ja jätavad selle enda järel korda.
3.20. Õpilaskodus elavad gümnasistid järgivad Kärdla Kooli õpilaskodu kodukorda
ning on oma käitumisega eeskujuks noorematele..


4. Õpilaskodust lahkumine
4.1. Õpilaskodust lahkumisest teatab õpilane kasvatajat.
4.2. Koolipäevadel võib õpilane õpilaskodust koju minna või ööbida väljaspool
õpilaskodu vanema (hooldaja/eestkostja) suulise või kirjaliku teate alusel
kasvatajaga kokkuleppel.
4.3. Õpilase haigestumise korral teavitab kasvataja sellest lapsevanemat, kes tuleb
lapsele ise järele või organiseerib lapsele kojutuleku. Enne õpilaskodust lahkumist
viibib haigestunud õpilane teistest õpilastest eraldi toas.
4.4. Haigustunnustega õpilasi õpilaskodusse ei lubata.

Kärdla Kooli õpilaskodu kodukord

1. Õpilaskodusse vastuvõtmine
1.1.Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus Hiiumaa vallavalitsuse taotluse või/ja
lapsevanema (eestkostja/hooldaja) avalduse alusel. Gümnaasium edastab Kärdla
kooli õpilaskodu kohta soovivate õpilaste nimekirja hiljemalt 1.septembriks.


2. Õpilaskodu toimimine
2.1. Õpilaskodu töötab õppeperioodil pühapäeval kella 17.30-st kuni reedel kella
18.00 Koolivaheajal (va suvine koolivaheaeg) on erandkorras võimalus elada
õpilaskodus ainult riiklikult finantseeritud kohtadel olevatel õpilastel.
2.2. Koolipäevadel on õpilaskodu suletud ajavahemikus 9:00 - 14:00
2.3. Õpilaskodu nimekirjas olevad 1.-2. klassi õpilased osalevad peale õppetunde
kooli pikapäevarühma töös.
2.4. Õppetunni ajal (16:30 – 18:30) viibib õpilane oma toas või õppeklassis ja tegeleb
õppimisega.
2.5. Õppetunni ajal nutivahendite kasutamine (mobiiltelefon, tahvelarvuti jms) on
lubatud vaid kasvataja loal.
2.6. Kodused õppetööd sooritanud õpilane võib kokkuleppel kasvatajaga viibida
puhkeruumis, õuealal või oma toas, kuid ta ei tohi oma tegevusega segada teisi
õpilasi.
2.7. Õpilased, kes ei jõudnud õppimise tunni ajal oma koduseid töid tehtud/õpitud,
jätkavad õppimist õhtuooteni (kella 19:30-ni)


3. Õpilaskodu tavad
3.1. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kärdla Kooli kodukorras toodud
põhimõtted. (Vt Kärdla Kooli kodukord)
3.2. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel.
3.3. Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma magamistoa või ühistoas oma voodi,
õppimisnurga ja kapi isiklike asjade paigutamiseks. Kaasõpilaste magamistubades üldjuhul ei käida. See on lubatud vaid kokkuleppel kasvataja ja kaasõpilastega.
3.4. Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms paigaldamine on lubatud ainult
kokkuleppel kasvatajaga.
3.5. Mööbli ümberpaigutamine on lubatud vajadusel kokkuleppel kasvatajaga.
3.6. Õpilaskodu ruumide/ mööbli rikkumise ja lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad.
3.7. Õpilased tagavad õpilaskodus puhtuse ja korra nii oma tubades kui ka
üldkasutatavates ruumides.
3.8. Välisriided- ja jalanõud jätavad õpilased garderoobi. Õpilaskodus kannavad
õpilased vahetusjalatseid (susse vm lahtisi jalatseid)
3.9. Õpilaskodus on õpilasel kaasas koolinädalaks vajalikud riided, jalatsid,
koolitarbed, isiklikud hügieenivahendid (hambahari ja -pasta, kamm)
3.10. Õpilastel võivad külas käia lapsevanemad, olles eelnevalt kasvatajaga kokku
leppinud. Samuti võivad kokkuleppel kasvatajaga lühiajaliselt õpilaskodu õpilasi
külastada klassikaaslased (sõbrad). Külalised viibivad puhkeruumis. Kõik külalised
lahkuvad üldjuhul õpilaskodust hiljemalt kell 21.00.
3.11. Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele
ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega. Toidu varumisel jälgime tervisliku
toitumise põhimõtteid. (st : ei osta magusaid gaseeritud jooke, sh energiajooke,
krõpse jm ebatervislikku)
3.12. Seadustega keelatud ainete omamine ja tarbimine õpilaskodus ja selle
territooriumil on rangelt keelatud. Esimesel eksimusel teavitab kasvataja olukorrast
õpilaskodu koordinaatorit ja lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat. Korduval
reeglite rikkumisel võib direktor õpilaskodu koordinaatori ettepanekul konkreetse
õpilase õpilaskodu nimekirjast kustutada. Keelatud ainete omamise/tarvitamise
kahtluse korral teavitab õpilaskodu töötaja õpilaskodu koordinaatorit, lapsevanemat
või lapse seaduslikku esindajat, vajadusel helistab 112.
3.13. Õpilased suhtlevad viisakalt nii omavahel kui ka õpilaskodu töötajatega.
3.14. Õhtuooteks kell 19:00 – 19:30 tulevad kõik põhikooli õpilased õpilaskodusse.
3.15. Õpilaskodu uks suletakse kell 22:15. Hilisem saabumine õpilaskodusse on
lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
3.16. Õpilaskodus elavatel põhikooli õpilastel algab öörahu kell 22:00 ja
gümnaasiumiõpilastel kell 23:00.
3.17. Isiklikud nutivahendid viivad põhikooli õpilased kasvatajate kätte vähemalt 1 h enne öörahu.
3.18. Õpilaskodus elavatel gümnasistidel on lubatud parkida isiklikud autod ainult
selleks ettenähtud alale ja seda juhul, kui see ei takista teenindava personali
parkimist.
3.19. Õpilaskodus elavad gümnasistid võivad kasutada õpilaskodu kööki vastavalt
vajadusele kuni kella 21.00-ni ja jätavad selle enda järel korda.
3.20. Õpilaskodus elavad gümnasistid järgivad Kärdla Kooli õpilaskodu kodukorda
ning on oma käitumisega eeskujuks noorematele..


4. Õpilaskodust lahkumine
4.1. Õpilaskodust lahkumisest teatab õpilane kasvatajat.
4.2. Koolipäevadel võib õpilane õpilaskodust koju minna või ööbida väljaspool
õpilaskodu vanema (hooldaja/eestkostja) suulise või kirjaliku teate alusel
kasvatajaga kokkuleppel.
4.3. Õpilase haigestumise korral teavitab kasvataja sellest lapsevanemat, kes tuleb
lapsele ise järele või organiseerib lapsele kojutuleku. Enne õpilaskodust lahkumist
viibib haigestunud õpilane teistest õpilastest eraldi toas.
4.4. Haigustunnustega õpilasi õpilaskodusse ei lubata.