Õpilaskodu

Kodukord

Kinnitatud direktori 6. oktoobri 2020 käskkirjaga 1-2/12


Kärdla Kooli õpilaskodu kodukord
1. Õpilaskodusse vastuvõtmine
1.1.Kooli õpilased saavad koha kooli õpilaskodus Hiiumaa vallavalitsuse taotluse või/ja lapsevanema (eestkostja/hooldaja) avalduse alusel.

2. Õppetöö toimimine.
2.1. Õpilaskodu töötab õppeperioodil pühapäeval kella 19:30-st kuni reedel kella 18:00-ni. Koolivaheajal (va suvine koolivaheaeg) on erandkorras võimalus elada õpilaskodus ainult riiklikult finantseeritud kohtadel olevatel õpilastel.
2.2. Koolipäevadel on õpilaskodu suletud ajavahemikus 9:00 - 14:00
2.3. Õpilaskodu nimekirjas olevad 1.-3. klassi õpilased osalevad peale õppetunde kooli pikapäevarühma töös.
2.4. Õppetunni ajal (16:30 – 18:30) viibib õpilane oma toas või õppeklassis ja tegeleb õppimisega.
2.5. Õppetunni ajal nutivahendite kasutaine (mobiiltelefon, tahvelarvuti jms) on lubatud vaid kasvataja loal.
2.6. Kodused õppetööd sooritanud ja kasvatajale vastanud Kooli õpilane võib kokkuleppel kasvatajaga viibida puhkeruumis, õuealal või oma toas, kui ta oma tegevusega ei sega teisi õppijaid.
2.7. Õpilased, kes ei jõudnud õppimistunni ajal oma koduseid töid tehtud/õpitud, jätkavad õppimist õhtuooteni (kella 19:30-ni)

3. Õpilaskodu tavad
3.1. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kärdla Kooli kodukorras toodud põhimõtted. (Vt Kärdla Kooli kodukord)
3.2. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel.
3.3. Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma magaistoa või ühistoas oma voodi, õppimisnurga ja kapi isiklike asjade paigutamiseks. Kaasõpilaste magamistubades üldjuhul ei käida. See on lubatud vaid kokkuleppel kasvataja ja kaasõpilastega. 3.4. Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms paigaldamine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
3.5. Mööbli ümberpaigutamine on lubatud vajadusel kokkuleppel kasvatajaga.
3.6. Õpilaskodu ruumide mööbli rikkumise ja lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad.
3.7. Õpilased tagavad õpilaskodus puhtuse ja korra nii oma tubades kui ka üldkasutatavates ruumides. Majas jooksmine ja lärmamine ei ole lubatud.
3.8. Välisriided- ja jalanõud jätavad õpilased garderoobi. Õpilaskodus kannavad õpilased vahetusjalatseid (susse vm lahtisi jalatseid)
3.9. Õpilaskodus on õpilasel kaasas koolinädalaks vajalikud riided, jalatsid, koolitarbed, isiklikud hügieenivahendid (hambahari ja -pasta, kamm)
3.10. Kooli õpilastel võivad käia külas lapevanemad, kes annavad sellest kasvatajatele ette teada vähemalt üks päev. Vastavalt eelnevale kokkuleppele kasvatajatega võivad teised õpilased õpilaskodu õpilasi külastada lühiajaliselt. Kõik külalised lahkuvad üldjuhul õpilaskodust hiljemalt kell 21.00. Kokkuleppel kasvatajatega võivad lapsevanemad jääda vajadusel õpilaskodusse ööbima üheks ööks.
3.11. Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega.
3.12. Seadustega keelatud ainete omamine ja tarbimine õpilaskodus ja selle territooriumil on rangelt keelatud. Esimesel eksimusel tuleb kasvatajal teavitada olukorrast kooli direktorit ja lapsevanemat. Korduval reeglite rikkumisel võib direktor konkreetse õpilase õpilaskodu nimekirjast kustutada. Keelatud ainete omamise kahtluse korral teavitab õpilaskodu töötaja kooli direktorit, kes võtab ühendust politseiga.
3.13. Õpilased suhtlevad viisakalt nii omavahel kui ka õpilaskodu töötajatega.
3.14. Õhtuooteks kell 19:00 – 19:30 tulevad kõik Kooli õpilased õpilaskodusse.
3.15. Õpilaskodu uks suletakse kell 22:15. Hilisem saabumine õpilaskodusse on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
3.16. Õpilaskodus elavatel Kooli õpilastel algab öörahu kell 22:00 ja gümnaasiumiõpilastel kell 23:00.
3.17. Isiklikud nutivahendid viiakse kavatajate kätte vähemalt 1 h enne öörahu.
3.18. Õpilaskodus elavatel gümnasistidel on lubatud parkida isiklikud autod ainult selleks ettenähtud alale ja seda juhul, kui see ei takista teenindava personali parkimist.
3.19. Õpilaskodus elavad gümnasistid võivad kasutada õpilaskodu kööki ajavahemikus 19:00 – 21:00 ja jätavad selle enda järelt korda. >
3.20. Õpilaskodus elavad gümnasistid järgivad Kärdla Kooli õpilaskodu kodukorda ning on oma käitumisega eeskujuks Kooli õpilastele.

4. Õpilaskodust lahkumine
4.1. Õpilaskodust lahkumisest teatab õpilane kasvatajat.
4.2. Koolipäevadel võib õpilane õpilaskodust koju minna või ööbida väljaspool õpilaskodu vanema(hooldaja/eestkostja)suulise või kirjaliku teate alusel kasvatajaga kokkuleppel.
4.3. Õpilase haigestumise korral teavitab kasvataja sellest lapsevanemat, kes tuleb lapsele ise järele või organiseerib lapsele kojutuleku. Enne õpilaskodust lahkumist viibib haigestunud õpilane teistest õpilastest eraldi toas.
4.4. Haigustunnustega õpilasi õpilaskodusse ei lubata.

Kärdla Kooli õpilaskodu kodukord
1. Õpilaskodusse vastuvõtmine
1.1.Kooli õpilased saavad koha kooli õpilaskodus Hiiumaa vallavalitsuse taotluse või/ja lapsevanema (eestkostja/hooldaja) avalduse alusel.


2. Õppetöö toimimine.
2.1. Õpilaskodu töötab õppeperioodil pühapäeval kella 19:30-st kuni reedel kella 18:00-ni. Koolivaheajal (va suvine koolivaheaeg) on erandkorras võimalus elada õpilaskodus ainult riiklikult finantseeritud kohtadel olevatel õpilastel.
2.2. Koolipäevadel on õpilaskodu suletud ajavahemikus 9:00 - 14:00
2.3. Õpilaskodu nimekirjas olevad 1.-3. klassi õpilased osalevad peale õppetunde kooli pikapäevarühma töös.
2.4. Õppetunni ajal (16:30 – 18:30) viibib õpilane oma toas või õppeklassis ja tegeleb õppimisega.
2.5. Õppetunni ajal nutivahendite kasutaine (mobiiltelefon, tahvelarvuti jms) on lubatud vaid kasvataja loal.
2.6. Kodused õppetööd sooritanud ja kasvatajale vastanud Kooli õpilane võib kokkuleppel kasvatajaga viibida puhkeruumis, õuealal või oma toas, kui ta oma tegevusega ei sega teisi õppijaid.
2.7. Õpilased, kes ei jõudnud õppimistunni ajal oma koduseid töid tehtud/õpitud, jätkavad õppimist õhtuooteni (kella 19:30-ni)

3. Õpilaskodu tavad
3.1. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kärdla Kooli kodukorras toodud põhimõtted. (Vt Kärdla Kooli kodukord)
3.2. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel.
3.3. Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma magaistoa või ühistoas oma voodi, õppimisnurga ja kapi isiklike asjade paigutamiseks. Kaasõpilaste magamistubades üldjuhul ei käida. See on lubatud vaid kokkuleppel kasvataja ja kaasõpilastega. 3.4. Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms paigaldamine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
3.5. Mööbli ümberpaigutamine on lubatud vajadusel kokkuleppel kasvatajaga.
3.6. Õpilaskodu ruumide mööbli rikkumise ja lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad.
3.7. Õpilased tagavad õpilaskodus puhtuse ja korra nii oma tubades kui ka üldkasutatavates ruumides. Majas jooksmine ja lärmamine ei ole lubatud.
3.8. Välisriided- ja jalanõud jätavad õpilased garderoobi. Õpilaskodus kannavad õpilased vahetusjalatseid (susse vm lahtisi jalatseid)
3.9. Õpilaskodus on õpilasel kaasas koolinädalaks vajalikud riided, jalatsid, koolitarbed, isiklikud hügieenivahendid (hambahari ja -pasta, kamm)
3.10. Kooli õpilastel võivad käia külas lapevanemad, kes annavad sellest kasvatajatele ette teada vähemalt üks päev. Vastavalt eelnevale kokkuleppele kasvatajatega võivad teised õpilased õpilaskodu õpilasi külastada lühiajaliselt. Kõik külalised lahkuvad üldjuhul õpilaskodust hiljemalt kell 21.00. Kokkuleppel kasvatajatega võivad lapsevanemad jääda vajadusel õpilaskodusse ööbima üheks ööks.
3.11. Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega.
3.12. Seadustega keelatud ainete omamine ja tarbimine õpilaskodus ja selle territooriumil on rangelt keelatud. Esimesel eksimusel tuleb kasvatajal teavitada olukorrast kooli direktorit ja lapsevanemat. Korduval reeglite rikkumisel võib direktor konkreetse õpilase õpilaskodu nimekirjast kustutada. Keelatud ainete omamise kahtluse korral teavitab õpilaskodu töötaja kooli direktorit, kes võtab ühendust politseiga.
3.13. Õpilased suhtlevad viisakalt nii omavahel kui ka õpilaskodu töötajatega.
3.14. Õhtuooteks kell 19:00 – 19:30 tulevad kõik Kooli õpilased õpilaskodusse.
3.15. Õpilaskodu uks suletakse kell 22:15. Hilisem saabumine õpilaskodusse on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
3.16. Õpilaskodus elavatel Kooli õpilastel algab öörahu kell 22:00 ja gümnaasiumiõpilastel kell 23:00.
3.17. Isiklikud nutivahendid viiakse kavatajate kätte vähemalt 1 h enne öörahu.
3.18. Õpilaskodus elavatel gümnasistidel on lubatud parkida isiklikud autod ainult selleks ettenähtud alale ja seda juhul, kui see ei takista teenindava personali parkimist.
3.19. Õpilaskodus elavad gümnasistid võivad kasutada õpilaskodu kööki ajavahemikus 19:00 – 21:00 ja jätavad selle enda järelt korda. >
3.20. Õpilaskodus elavad gümnasistid järgivad Kärdla Kooli õpilaskodu kodukorda ning on oma käitumisega eeskujuks Kooli õpilastele.

4. Õpilaskodust lahkumine
4.1. Õpilaskodust lahkumisest teatab õpilane kasvatajat.
4.2. Koolipäevadel võib õpilane õpilaskodust koju minna või ööbida väljaspool õpilaskodu vanema(hooldaja/eestkostja)suulise või kirjaliku teate alusel kasvatajaga kokkuleppel.
4.3. Õpilase haigestumise korral teavitab kasvataja sellest lapsevanemat, kes tuleb lapsele ise järele või organiseerib lapsele kojutuleku. Enne õpilaskodust lahkumist viibib haigestunud õpilane teistest õpilastest eraldi toas.
4.4. Haigustunnustega õpilasi õpilaskodusse ei lubata.