Uudised

Kärdla Kooli iseseisva õppimise päevad 2023/2024 õppeaastal 13. september Geilin Valk


2023/2024 õppeaastal rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust (https://www.hm.ee/opikasitus), et kujundada ennastjuhtivat õppijat, kes seab endale eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest.

Tänapäevane õpikäsitus näeb ette, et õpetajal on õpetamisel pigem juhtiv ja suunav roll ning õpilane vastutab iseenda õppeedukuse eest. Selle juures toetab õpilast eesmärkide seadmine ja nende poole pürgimine. Enesemääratlusteooria (Edward L. Deci ja Richard M. Ryan) kohaselt peaks õpimotivatsiooni suurendamiseks võimaldama õpilasele kuuluvustunnet, pädevust (kompetentsust) ja autonoomsust (võimalust valida mida, millal ja kuidas õppida).

2023/2024 õppeaastal toimub Kärdla Koolil üheksa iseseisva õppimise päeva:
21.  september 2023
6. oktoober 2023
13. november 2023
5. detsember 2023
17. jaanuar 2024
12. veebruar 2024
12. märts 2024
10. aprill 2024
16. mai 2024

Õpiülesandeid edastavad õpetajad õpilastele Stuudiumi vahendusel. Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: aktiiv-, õues- ja e-õpe. Oleme aineteüleste loovülesannete/projektide teekonna alguses ning võimalusel rakendame iseseisva õppimise päeval lõiminguid.

Õpe on toetatud Stuudiumi Suhtluse vahendusel ajavahemikus 9.00-10.00.

Loovust ja õpihimu!

2023/2024 õppeaastal rakendame oma koolis muutunud õpikäsitust (https://www.hm.ee/opikasitus), et kujundada ennastjuhtivat õppijat, kes seab endale eesmärgid ja otsib lahendusi ning vastutab tulemuse saavutamise eest.

Tänapäevane õpikäsitus näeb ette, et õpetajal on õpetamisel pigem juhtiv ja suunav roll ning õpilane vastutab iseenda õppeedukuse eest. Selle juures toetab õpilast eesmärkide seadmine ja nende poole pürgimine. Enesemääratlusteooria (Edward L. Deci ja Richard M. Ryan) kohaselt peaks õpimotivatsiooni suurendamiseks võimaldama õpilasele kuuluvustunnet, pädevust (kompetentsust) ja autonoomsust (võimalust valida mida, millal ja kuidas õppida).


2023/2024 õppeaastal toimub Kärdla Koolil üheksa iseseisva õppimise päeva:
21.  september 2023
6. oktoober 2023
13. november 2023
5. detsember 2023
17. jaanuar 2024
12. veebruar 2024
12. märts 2024
10. aprill 2024
16. mai 2024

Õpiülesandeid edastavad õpetajad õpilastele Stuudiumi vahendusel. Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: aktiiv-, õues- ja e-õpe. Oleme aineteüleste loovülesannete/projektide teekonna alguses ning võimalusel rakendame iseseisva õppimise päeval lõiminguid.

Õpe on toetatud Stuudiumi Suhtluse vahendusel ajavahemikus 9.00-10.00.

Loovust ja õpihimu!